Algemene voorwaarden

Buro Bis

Opgemaakt op 18 april 2023

Dit zijn de algemene voorwaarden behorend bij de onderneming Buro Bis, gevestigd te Maarssen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57054436, eigenaar van de website www.buro-bis.nl.

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten tussen Buro Bis en de deelnemers van haar evenementen, waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen.

Uitvoering

 1. Buro Bis voert alle diensten, veelal evenementen, als aangeboden op de website ‘www.pakdatpodium.nl’ naar beste kunnen uit en is gerechtigd daartoe derden in te schakelen.
 2. Buro Bis verzorgt bij haar evenementen voor de faciliteiten, tenzij vooraf anders is aangeboden. Daarbij hoort de locatie, het programma, vooraf bepaalde consumpties en de daarbij komende voorbereidingen en kosten.
 3. De prijs voor deelname (toegangsprijs) is een vast bedrag, niet afhankelijk van aantal deelnemers, duur van het evenement of anderszins.
 4. Buro Bis doet uitspraken over de resultaten van haar producten, zoals ‘meer leads naar aanleiding van een evenement’. Omdat ieder evenement op ieder individu een ander impact heeft, zijn dit resultaten die mogen worden verwacht, maar zij zijn niet gegarandeerd. Wel mogen de voorgespiegelde resultaten worden gezien als een inspanningsverplichting, in plaats van een resultaatverplichting. Daartoe hebben trainers van Buro Bis zichzelf gespecialiseerd in het behalen van zoveel mogelijk van de beschreven resultaten bij zoveel mogelijk deelnemers.
 5. Door deel te nemen aan een evenement geven deelnemers toestemming voor beeld- en geluidsopnames van hen. Deze opnames mag Buro Bis gebruiken voor marketing doeleinden. Buro Bis gaat zorgvuldig om met dit beeldmateriaal, zoals verder opgenomen in de privacy verklaring.

Verplaatsing, annulering en opschorting

 1. Het is voor de deelnemer wel mogelijk om zijn/haar toegangsbewijs over te dragen aan een andere deelnemer. Voor de andere deelnemer is het toegangsbewijs pas geldig wanneer zijn/haar naam is doorgegeven aan Buro Bis, dit kan door een mailtje te sturen naar info@buro-bis.nl.
 2. Het is voor de deelnemer niet mogelijk om de toegangsprijs terug te krijgen als zij niet aanwezig zijn of zullen zijn op een evenement, met als uitzondering bij een annulering of verplaatsing van een evenement.
 3. Bij onvoldoende aanmeldingen heeft Buro Bis de mogelijkheid om een evenement te annuleren. Bij annulering wordt de toegangsprijs aan de deelnemers terugbetaald.
 4. Buro Bis is gerechtigd de datum van een evenement te verplaatsen wanneer het evenement anders van onvoldoende kwaliteit kan worden aangeboden. Dit is het geval bij onvoorziene omstandigheden zoals wanneer de host (veelal Anneke Chen) ziek is of als de locatie last-moment annuleert. Bij het inplannen van een nieuwe datum zorgt Buro Bis voor communicatie over de datum ruim vooraf de nieuwe datum. Deelnemers met een toegangsbewijs voor het betreffende evenement kunnen hun toegangsprijs terugkrijgen als zij op de nieuwe datum niet aanwezig kunnen zijn.

Prijs, Facturering

 1. In het geval van een kortingsacties, geldt dat kortingen niet op elkaar gestapeld kunnen worden. De hoogste korting is dan van toepassing.
 2. Deelname aan een evenement is pas mogelijk na betaling van de toegangsprijs.
 3. De factuur wordt na betaling verstuurd.

Aansprakelijkheid

 1. Buro Bis is aansprakelijk voor de directe schade van de opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet behoorlijk nakomen van de vastgestelde afspraken tussen Buro Bis en de deelnemer en alleen indien sprake is van opzet of grove schuld door Buro Bis.
 2. De aansprakelijkheid van Buro Bis is beperkt tot maximaal de toegangsprijs.
 3. Een aanspraak van de opdrachtgever op vergoeding van schade dient aan Buro Bis kenbaar te zijn gemaakt binnen 21 kalenderdagen na het evenement.
 4. Buro Bis is nooit aansprakelijk voor eventuele indirecte schade.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Buro Bis voor schadeaanspraken van derden.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle inhoud geproduceerd door Buro bis voor haar producten zoals programma’s, teambuildings, affiches, hand-outs, handleidingen, e-books, is en blijft van Buro Bis. De opdrachtgever mag deze inhoud inhoud niet vastleggen, kopiëren of delen zonder uitdrukkelijke toestemming van Anneke Chen, de eigenaar van Buro Bis.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om al dan niet uitgewerkte ideeën of voorstellen van Buro Bis, buiten Buro Bis om, zelf uit te (laten) voeren of te herhalen, zonder uitdrukkelijke toestemming van Anneke Chen, de eigenaar van Buro Bis.
 3. Wanneer de opdrachtgever voorgaande artikelen van het Eigendomsvoorbehoud schendt, is Buro Bis is gerechtigd de bijbehorende gederfde inkomsten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Rechtskeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen Buro Bis en de deelnemer is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De rechtbank is bevoegd te oordelen over geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten tussen Buro Bis en de opdrachtgever.